GDPR

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

 • 1. Úvod

  Děkujeme, že jste navštívili webové stránky naší společnosti

  MEC 3 s.r.o.,

  https://www.mec3.cz/,

  která je členem nadnárodní podnikatelské skupiny Optima Group a zabývá se prodejem zmrzlinářských a cukrářských surovin.
  Společnost MEC 3 s.r.o. zajišťuje vysoký standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek. Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

   
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“ nebo „GDPR“);
  • adaptačních a dalších právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i z
  • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

  V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

   

 • 2. MEC 3 s.r.o. jako správce osobních údajů

  V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb, volných pracovních míst anebo v jakékoli jiné souvislosti poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů (dále jen také „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a účinnou ochranu.

  Naše společnost

  MEC 3 s.r.o.
  se sídlem Psohlavců 1731/8a, Braník, 147 00 Praha 4,
  IČO: 448 46 436,
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5771,

  jako správce,

  je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je distribuce a prodej zmrzlinářských surovin jakož i doplňkového sortimentu.

  Společnost MEC 3 s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů výhradně na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a z dalších navazujících a/nebo souvisejících právních předpisů.
  Vaše osobní údaje, jako informace vztahující se k Vám jakožto fyzické osobě, případně zpracováváme za níže uvedených podmínek.

   

 • 3. Zpracovávané osobní údaje

  Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat.

  Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který naleznete na adrese https://www.mec3.cz/Kontakt, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Dále pak budeme zpracovávat i veškeré příp. další osobní údaje, které nám sdělíte v textu Vaší zprávy.

  Veškeré osobní údaje, které vložíte do kontaktního formuláře, budeme zpracovávat za účelem zpracování Vaší zprávy, přípravy odpovědi na ni a případně Vašeho zpětného kontaktování. Právním základem (titulem) tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jímž se rozumí zájem komunikovat s Vámi ve věci, ve které jste se na nás obrátili. Za tímto účelem budeme osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou s Vámi budeme komunikovat.

  Zpravidla se bude jednat o zpracování následujících identifikačních osobních údajů, které nezbytně potřebujeme k tomu, abychom Vás následně mohli zpět kontaktovat za účelem:

   
  • realizace obchodní spolupráce: jméno a příjmení, adresa sídla, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo; anebo
  • navázání jednání o pracovním poměru nebo jiném pracovně právním vztahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

  Tím není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje i za jinými účely na základě příslušných právních titulů.

  V tomto směru přitom ale vždy od nás následně obdržíte i komplexní písemnou Informaci o zpracování osobních údajů, v souladu s ustanoveními článků 13 a 14 GDPR, a to v obsahu podle toho, do jaké dotčené skupiny subjektů údajů náležíte (dodavatelé/ zákazníci – podnikající fyzické osoby, uchazeči o zaměstnání apod.).

  Jakékoli zpracování osobních údajů je vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní základ (titul) zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce.

  Pokud budete mít zájem o zasílání našeho newsletteru, můžete se prostřednictvím formuláře umístěného na našich webových stránkách https://www.mec3.cz/ přihlásit k odběru newsletteru a to zadáním Vaší e-mailové adresy do tohoto formuláře. Na příslušnou e-mailovou adresu Vám následně odešleme potvrzovací e-mail obsahující tlačítko „Dokončit registraci“. Aktivním klinknutím na tlačítko „Dokončit registraci“ se přihlásíte k odběru newsletteru a udělíte souhlas společnosti MEC 3 s.r.o. k tomu, aby zpracovávala Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) pro účely zařazení e-mailové adresy k odběru newsletteru a jeho pravidelného zasílání.

  Tento registrační e-mail jakož i každý newsletter, který od nás následně obdržíte, bude vždy obsahovat i odkaz pro odhlášení z odběru newsletteru. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat také prostřednictvím e-mailu: info@mec3.cz

  Vaši e-mailovou adresu tak budeme zpracovávat pro marketingové účely společnosti MEC 3 s.r.o., přičemž právním základem tohoto zpracování je Váš shora cit. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  Tím není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely na základě příslušných právních titulů.

  Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.

   

 • 4. Subjekty údajů a jejich práva

  V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti MEC 3 s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

  Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

  Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  E-mailová adresa: posta@uoou.cz

   

 • 5. Zabezpečení osobních údajů

  Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

  V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti MEC 3 s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.

  V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

   

 • 6. Cookies

  Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a zájemci o naše výrobky a služby využíváme kromě jiného i soubory cookies.

  Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi.

  V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout.

   

 • 7. Jak nás můžete kontaktovat

  V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:
   

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu:
   MEC 3 s.r.o.
   Kontaktní místo pro osobní údaje : Motyčková Dana
   Psohlavců 1731/8a, Braník, 147 00 Praha 4.
  • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: dana.motyckova@mec3.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 733 125 731

Podporujeme dobrou věc